+A -A

  (上缺)又知只在水间耳。其未知为有耶,无耶,而实非真也。此特借宋玉文人、子建才士为千古美谈。殆亦有其心而不必有其事,有其事而不必有其人矣。斯《山水情》者,若诚有其事,是固非梦也;若诚有其人,是可为真也。则夫笔灵神会,可追踪子建,攀驾宋玉,又何难与唐人并驱也哉!
 
倬庵主人漫题

推荐阅读:闺门秘术春消息查泰莱夫人的情人双和欢无声戏欢喜冤家玉楼春人间乐桃花庵情楼迷史霞笺记